พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย
ผบช.สง.ก.ตร.
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีฯ
e-mail ของ ตร.
hosting ของ ตร.
ศูนย์การเรียนรู้ ตร.
 
DOWNLOAD แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.(5209)
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา(2936)
กฎหมายที่น่าสนใจ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
- คำสั่ง ตร.ที่ 655/2550 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจและหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
- ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...(ครม.รับหลักการ)ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง สง.ก.ตร.

ก.ตร.เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ และเป็นองค์กร
ที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย มีภารกิจ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
อยู่มากมาย มีประวัติการจัดตั้ง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.
๒๕๒๑ สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ อาคาร 1 ชั้น 17-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร. 0 2205 3968 หรือ 0 2205 3973 โทรสาร 0 2255 5557