กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีฯ
e-mail ของ ตร.
hosting ของ ตร.
ศูนย์การเรียนรู้ ตร.
 

10 อันดับกฎหมายที่ออกล่าสุดของ ก.ตร.
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ.2555(7569)
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.2555(5701)
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน พ.ศ.2554(2676)
ประกาศ ก.ตร.เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงคณะกรรมการคัดเลือก(10 ต.ค.2554)(1558)
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2554(4682)
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ.2554(4809)
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554(7011)
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2554(5389)
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ(ฉบับที่2)พ.ศ.2553(5891)
ประกาศ ก.ตร.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม(2276)
ค้นหาประกาศ,ระเบียบ,กฎ,ข้อบังคับ
กรอกส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเพื่อค้นหา

(อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ)
เว้นช่องว่าง-เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด


 


กฎหมายที่น่าสนใจ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
- คำสั่ง ตร.ที่ 655/2550 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจและหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
- ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...(ครม.รับหลักการ)ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง สง.ก.ตร.

ก.ตร.เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ และเป็นองค์กร
ที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย มีภารกิจ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
อยู่มากมาย มีประวัติการจัดตั้ง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.
๒๕๒๑ สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม


หากพบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตมาได้ที่ สายด่วน 0-2205-3750


 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ อาคาร 1 ชั้น 17-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร. 0 2205 3758