กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเทคโนโลยีฯ
e-mail ของ ตร.
hosting ของ ตร.
ศูนย์การเรียนรู้ ตร.
 
ค้นหามติ ก.ตร.
อยู่ระหว่างจัดทำ หากไม่พบข้อมูล กรุณาติดต่อสำนักงาน ก.ตร.โดยตรง

 
เนื่องจากอยู่ในช่วงการจัดทำข้อมูล จึงมีส่วนที่อยู่ระหว่างปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการตรวจสอบมติ ก.ตร.ทั้งหมด กรุณาติดต่อหน่วยงานโดยตรง
 


โปรดเลือกปี พ.ศ. และครั้งที่ประชุม
ปีที่มีการประชุม   ครั้งที่ประชุม

 


 


กฎหมายที่น่าสนใจ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
- คำสั่ง ตร.ที่ 655/2550 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจและหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
- ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...(ครม.รับหลักการ)ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง สง.ก.ตร.

ก.ตร.เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ และเป็นองค์กร
ที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย มีภารกิจ และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
อยู่มากมาย มีประวัติการจัดตั้ง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ.
๒๕๒๑ สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม


หากพบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตมาได้ที่ สายด่วน 0-2205-3750


 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ อาคาร 1 ชั้น 17-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร. 0 2205 3758