หน้าหลักDownloadประกาศรับสมัครฯผู้มีสิทธิเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกฯ

   

ผลการนับคะแนนการเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างไม่เป็นทางการ
เมื่อ 6 ม.ค.2554

ลำดับ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

คะแนนที่ได้รับ

1

พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

1600

2

พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ

1250

3

พลตำรวจโท ศุภวุฒิ สังข์อ่อง

1025

4

พลตำรวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ

851

5

พลตำรวจเอก บุญฤทธิ์ รัตนะพร

665

6

พลตำรวจเอก ชาญวุฒิ วัชรพุกก์

629

7

พลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล

583

8

พลตำรวจโท ธวัชชัย จุลสุคนธ์

557

9

พลตำรวจโท ธนู ชัยนุกูลศิลา

548

10

พลตำรวจโท ธานี ทวิชศรี

517

11

พลตำรวจโท ชุมพล วงศ์กำแหง

489

12

พลตำรวจโท ปรัชญา สุทธปรีดา

480

13

พลตำรวจโท วสันต์ วัสสานนท์

447

14

พลตำรวจโท ไพศาล ตั้งใจตรง

404

15

พลตำรวจโท ทวีพร นามเสถียร

402

16

พลตำรวจโท สุนทร นุชนารถ

377

17

พลตำรวจโท สมยศ ดีมาก

369

18

พลตำรวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ

351

19

พลตำรวจโท มงคล กมลบุตร

339

20

พลตำรวจโท เจตนากร นภีตะภัฏ

317

21

พลตำรวจโท มนตรี จำรูญ

307

22

พลตำรวจโท อัศวิน ณรงค์พันธ์

211

ผู้มีสิทธิเลือก 3450 คน
ผู้ใช้สิทธิ 2936 คน
บัตรเสีย 59 ใบ
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.” เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงกำกับ ดูแล ตรวจสอบและแนะนำเพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 กำหนดไว้
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ได้บัญญัติให้ ก.ตร.ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ เลขาธิการ ก.พ. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง
(2) กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
(ก) ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน แต่ต้องเป็นผู้ซึ่งพ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วเกินหนึ่งปี
(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือสาขาอื่นตามที่ ก.ตร.กำหนดสาขาละไม่เกินหนึ่งคน  เว้นแต่ในกรณีที่มีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจตาม (1) เพิ่มขึ้น ก็ให้มีกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกตามจำนวนของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เพิ่มขึ้นนั้น
บุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการตำรวจหากได้พ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วเกินสิบปีและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี อาจได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2)(ข) ได้ แต่ต้องมีจำนวนไม่เกินหนึ่งคน
ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ในกรณีที่ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ภายใน 60 วัน ก่อนวันครบวาระ  ซึ่ง ก.ตร.ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 ม.ค.2554 โดยนายกรัฐมนตรี/ประธาน ก.ตร. ได้กำหนดวันเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 30 (2) (ก)   ไว้ในวันที่ 6 ม.ค.2554

 


   
   
ก่อน 26 พ.ย.2553:
ประธาน ก.ตร.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
26 พ.ย.- 2 ธ.ค.2553:
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
17 ธ.ค.2553:
ประธาน ก.ตร.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร
6 ม.ค.2554:
วันเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ(ตรวจนับคะแนน)
ตรวจนับคะแนน
วันที่ 6 ม.ค.2554 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

    
 
 
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่ บันทึกไฟล์จำนวนไม่ได้